Eesti English Русский

Põhikiri

 MITTETULUNDUSÜHINGUHARIME JA KASVATAME PÕHIKIRI
 
Üldsätted
1.1 Mittetulundusühingu (edaspidi MTÜ) nimi on mittetulundusühing Harime ja kasvatame. MTÜ on mittetulundusühinguna tegutsev eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest, asutamislepingu otsustest ja käesolevast põhikirjast.
1.2. MTÜ asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.
1.3. MTÜ tegutseb avalikes huvides.
1.4. MTÜ põhieesmärkideks on: säästliku ja tervisliku eluviisi propageerimine, laste ja täiskasvanute vabaaja sisustamine; looduses viibimise ja aktiivse vabaaja veetmise vormide populariseerimine, harrastustegevuste ja kultuurielu elavdamine ning mitmekesistamine, oma kodukonna ja pereväärtuste propageerimine läbi ühiskonna lõimumist arendavate tegevuste.
1.5. MTÜ põhieesmärkide saavutamiseks korraldatakse järgmisi tegevusi:
1.5.1. uute info- ja tegutsemisvõimaluste tutvustamine ja levitamine, s.h. muukeelse elanikkonna hulgas, toetudes võrdse kohtlemise põhimõtetele;
1.5.2. aianduse, juur- ning puuvilja kasvatuse oskuste levitamine, tutvustamine ja ja soodustamine; 
1.5.4 Eesti traditsioonide ja  kultuuri populariseerimine ja edendamine nii siseriiklikult kui ka  välismaal, siseturismi populariseerimine ja vahendamine;
1.5.5 MTÜ eesmärke toetavate ning tutvustavate trükiste, internetiportaalide, audiovisuaalsete materjalide jms. ettevalmistamine, tootmine ja levitamine. Tõlkimine ja tõlke korraldamine
1.5.6 MTÜ eesmärke toetava majandustegevuse arendamine.
1.5.7 Seminaride, konverentside ja koolituste korraldamine.
 
1.6 MTÜ tegevuse põhimõteteks on:
1.6.1. liikmete hääleõigsuse võrdsus;
1.6.2. liikmelisuse vabatahtlikkus ja mitteüleantavus;
1.6.3. liikmete ainult põhikirjast tulenevad kohustused MTÜ ees;
1.6.4. liikmete õigus avalduse alusel MTÜ-st välja astuda.
II. Liikmelisus
2.1  MTÜ asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlminud isikud, kes võtsid vastu käesoleva põhikirja.
2.2 Peale asutajaliikmete võib MTÜ liikmeteks olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes soovib panustada oma aega, energiat ja muid enda valduses olevaid ressursse MTÜ eesmärkide täitmise nimel; arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ja kes tunnustab MTÜ põhikirja.
2.3 MTÜ liikmeks vastuvõtmise otsustab MTÜ juhatus.
2.4 Liikmete arvestust korraldab MTÜ juhatus.
2.5 MTÜ liikmel on õigus kirjaliku avalduse alusel MTÜ-st välja astuda, millest peab juhatusele 14 päeva kirjalikult ette teatama.
2.6 Liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsuse alusel:
2.6.1 kui ta ei ole tasunud kindlaksmääratud tähtajaks ja suuruses liikmemaksu;
2.6.2 kui ta ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi MTÜ üldkoosolekul või MTÜ poolt korraldatud üritusel;
2.6.3 kui ta tahtlikult kahjustab MTÜ tegevust olulisel määral.
2.7 MTÜ liikme väljaarvamise otsustab MTÜ juhatus seaduses ettenähtud korras.
2.8 MTÜ juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval MTÜ üldkoosolekul.
 
III. Liikme õigused ja kohustused
3.1 MTÜ liikmete õigused ja kohustused sätestatakse seadustes ja käesolevas põhikirjas.
3.2 MTÜ liikmel on õigus:
3.2.1. osa võtta MTÜ liikmete üldkoosolekust;
3.2.2. valida ja olla valitud MTÜ juhatorganite liikmeks;
3.2.4. osa võtta MTÜ tööst ja üritustest;
3.2.5. teha ettepanekuid MTÜ tegevuse korraldamise kohta.
 
3.3. Liige on kohustatud:
3.3.1. järgima MTÜ tegevuses osalemisel põhikirjas püstitatud eesmärke ja nõudeid ja täitma MTÜ juhtorganite  seaduslike otsuseid;
3.3.2. tasuma üldkoosoleku kinnitatud liikmemaksu vastavalt üldkoosoleku kehtestatud määrale ja korrale;
3.3.3. hoidma ja kaitsma ühenduse head mainet ning seisma ühenduse eesmärkide eest.
IV Üldkoosolek
4.1. MTÜ kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek.
4.2 Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides MTÜ juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse või ühenduse muu organi pädevusse.
4.3 Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
4.3.1. põhikirja muutmine;
4.3.2. eesmärgi muutmine;
4.3.3. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
4.3.4. revisjoni määramine;
4.3.5. juhatuse või MTÜ muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
4.3.6. liikmemaksu määra ja tasumise korra kinnitamine;
4.3.7 majandusaasta aruande ja bilansi läbivaatamine ja kinnitamine;
4.3.8 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite otsustada.
4.4 Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. MTÜ juhatus kutsub korralise üldkoosoleku kokku vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord aastas.
4.5 Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, kui seda on nõudnud kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 MTÜ liikmetest.
4.6 Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatab juhatus MTÜ liikmetele kirjalikult ette vähemalt kaks nädalat enne koosoleku toimumist, näidates ära koosoleku toimumise koha, aja ja koosoleku päevakorra.
4.7. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt üle poole MTÜ liikmetest. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kahe nädala jooksul kokku sama päevakorraga uue koosoleku. Uus üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt kaks liiget.
4.8 MTÜ igal liikmel on üks hääl.
4.9 Üldkoosoleku otsused võetakse vastu koosolekul osalenud liikmete või nende esindajate poolthäälteenamusega.
 
4.10 Ühingu lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud kõik üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmed.
 
4.11 Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
4.12 Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik ühingu liikmed.
 
V Juhatus
5.1 MTÜ-d juhib ja esindab juhatus.
5.2 Juhatuse liikmete arv on 1 kuni 3, kes määratakse asutamisel asutajaliikmete poolt ja edaspidi üldkoosoleku poolt tähtajaga kuni kolm aastat ühingu liikmete hulgast.
5.3 Juhatuse likmed valivad enda hulgast esimehe.
5.4 Juhatuse igal liikmel on õigus esindada ühingut kõigis õigustoimingutes.
5.5 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui üks kord kvartalis;
5.6 Juhatus kutsub kokku üldkoosoleku seaduses ja käesolevas põhikirjas ettnähtud juhtudel ja korras.
 
5.7 Juhatuse pädevusse kuulub:
5.7.1 liikmete ühingusse vastuvõtmine ja väljaarvamine;
5.7.2 liikmete arvestus;
5.7.3 ühingu töötajate tööle võtmine ja vabastamine;
5.7.4 lepingute sõlmimine;
5.7.5. sisseastumis- ja liikmemaksude tasumise arvestuse pidamine;
5.7.6 ühingu raamatupidamise korraldamine vastavalt raamatupidamise seadusele;
5.7.7 majandusaasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja bilansi koostamine ning esitamine üldkoosolekule;
5.7.8 edasilükkamatute kiirete toimingute puhul otsuse tegemine;
 
5.8 MTÜ hüvitab juhatuse liikmele tema poolt ülesannete täitmisel tehtud vajalikud kulutused.
 
5.9 Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda tema kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral MTÜ-d juhtida.
 
 
VI MTÜ vahendid
 
6.1. MTÜ vahendid moodustuvad: sisseastumis- ja liikmemaksudest; MTÜ tegevusest, Euroopa Liidu, riigi ja kohaliku omavalitsuse toetusest, annetustest ja sihteraldistest ja muudest laekumistest.
 
6.2 MTÜ-l on õigus:
6.2.1 hoida oma rahalisi vahendeid krediidiasutuses avatud arveldusarvetel;
6.2.2 omada ja rajada MTÜ tegevuseks vajalikke ruume ja ehitisi;
6.2.3 omada varalisi ja mittevaralisi õigusi ja kanda kohustusi vastavalt MTÜ eesmärkidele, MTÜ-l on iseseisev bilanss, arve ja süboolika.
 
VII  MTÜ ühinemine, jagunemine, likvideerimine.
7.1. MTÜ ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
7.2. MTÜ likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
 
7.3 MTÜ likvideeritakse:
7.3.1 üldkoosoleku otsusega, kui selle poolt on hääletanud kõik üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest;
7.3.2 liikmete arvu vähenemisel alla kahe või muu seaduses sätestatud suuruse.
 
7.4. MTÜ likvideerimise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara sarnase eesmärgiga tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
 
Põhikiri on kinnitatud asutamislepingu sõlmimisega 17.12.2010. 
 
TEGEVUSE EETILISED PÕHIMÕTTED

Oma igapäevases tegevuses lähtub MTÜ Harime ja kasvatame üksnes Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest.
MTÜ koostöö teiste organisatsioonidega põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel.

Oma tegevuses juhindume Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Suurkogul 7. aprillil 2002. aastal Tartus vastuvõetud Vabaühenduste eetikakoodeksist.
http://emsl.ee/eetikakoodeks